Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode Papermax na adrese www.papermax.cz. Podmienky špecifikujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť PAPERMAX, sro, Dukelská 1148, Lyžbice, 739 61 Třinec IČO: 04296966 zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 63106 (ďalej len „predávajúci“).

Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb.) a ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, potom sa vzťahy riadia aj zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 634/1992 Zb.), v znení noviel. Výňatky z týchto zákonov nájdete pod touto časťou obchodných podmienok. Všetky zmluvné vzťahy uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on line. V prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

2. KÚPNA ZMLUVA

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie Prevádzkovateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. Na vznik zmluvy toto potvrdenie nemá žiadny vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonom stanovených dôvodov a výnimiek.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto návrhom.

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Pri cenách ponúkaného tovaru je uvedené, či sa jedná o cenu s DPH alebo o cenu bez DPH. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu na tento tovar. Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípade, ak sa jedná o chybne zadaný údaj (vzniknutý vplyvom chyby ľudského faktora, prípadne technickým problémom). Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky, ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu kupujúceho.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi v plnom znení súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu napríklad s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z uzavretej kúpnej zmluvy a obchodných podmienok.

Kupujúci súhlasí s použitím elektronických komunikačných prostriedkov pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

Na darčeky, ktoré predávajúcim poskytované na nákup úplne zadarmo, nemôže kupujúci uplatňovať žiadny právny nárok a nie je na ne poskytovaná záruka. Obrázky u produktov iba ilustratívne a nemusia zodpovedať skutočnosti.

 

2.1 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

2.1.1 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY KUPUJÚCEHO

Ak nejde o prípad, keď podľa ustanovenia § 1837 nemožno odstúpiť od zmluvy, potom podľa ustanovenia § 1829 spotrebiteľ v prípade, keď uzavrel zmluvu dištančným spôsobom, právo od tejto zmluvy odstúpiť, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, pričom táto lehota plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru; pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; pokiaľ je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru, potom táto lehota plynie odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

 

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, dodržte, prosím, nasledujúce podmienky:
 • Odošlite list (najlepšie e-mailom) s textom: Prajem si odstúpiť od zmluvy číslo XXXX, zo dňa DD.MM.RRRR a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar vo výške XXXXXX na účet č. XXXXXXXX/XXXX. V liste uveďte dátum a podpis. Môžete použiť aj ďalší ľubovoľný text, z ktorého je zrejmé, že si prejde odstúpiť od zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote.
 • Tovar, ktorý budete odosielať v súvislosti s odstúpením od zmluvy do 14 dní od jeho prevzatia späť na našu adresu, musí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, nesmie byť akokoľvek poškodený, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu a všetkých súčastí pôvodného balenia) as dokladom o kúpe. Spotrebiteľ je povinný zaslať alebo odovzdať podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovaru, ktorý od neho obdržal.
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, nesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.
 • Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu prevádzkovateľ e-shopu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom.
 • Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1827 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom a pod.

 

2.1.2 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď sa tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, že si kupujúci spotrebiteľ objednaný tovar neprevezme.

3. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. CENY

Ceny ponúkaného tovaru uvedené ako s DPH, tak aj bez DPH vo výške platnej a účinnej ku dňu zobrazenia ponuky. Ceny nezahŕňajú náklady na dopravné na miesto určené kupujúcim.

Akčné ceny platia do vypredania zásob, prípadne uplynutia lehoty, počas ktorej daná akcia prebieha.

Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ je cena tovaru uvedená vo webovom rozhraní obchodu a následne v objednávke zjavne nižšia, než obvyklá cena rovnakého alebo porovnateľného tovaru v mieste a čase (najmä z dôvodu chyby v písaní alebo v počtoch či z dôvodu technickej chyby na strane predávajúceho a pod.), nie je kúpna zmluva vôbec uzavretá, hoci predávajúci potvrdil kupujúcemu prijatie objednávky, pretože predávajúci nemá vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto kúpnou cenou alebo bez určenia kúpnej ceny. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti kupujúceho informovať. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu tým vzniknutú.

3.2 PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
 • V hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
Vybraný tovar zašleme na Vašu adresu a zaplatíte v hotovosti pri dodaní tovaru priamo vodičovi (u vodiča nie je možné platiť kartou).
K zásielke bude priložený zodpovedajúci daňový doklad (sme platcami DPH).
 • V hotovosti pri osobnom odbere na jednom z odberných miest.

V prípade platby v hotovosti alebo platby na dobierku je kúpna cena splatná okamihom prevzatia tovaru. V prípade platby kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena splatná do 7 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1 OSOBNÝ ODBER

V prípade, že kupujúci zvolil ako spôsob dodania tovaru osobný odber tovaru v prevádzke predávajúceho, zašle predávajúci kupujúcemu výzvu na odber tovaru na e-mail kupujúceho. V takom prípade je kupujúci povinný objednaný tovar odobrať najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy. Pokiaľ tovar nebude odobraný do 1 mesiaca odo dňa odoslania výzvy na odber tovaru, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade osobného odberu je nutné sa najskôr dostaviť na prevádzkareň predávajúceho a uhradiť v plnej výške kúpnu cenu. Potom bude kupujúcemu vystavený daňový doklad, na základe ktorého bude kupujúci oprávnený odobrať tovar zo skladu predávajúceho. Kupujúci právo si tovar pred prevzatím prekontrolovať, vr. kompletnosti a nepoškodenia tovaru, toto potvrdí potom aj svojim podpisom na dodacom liste pri tovare z výdajného skladu. Svojím podpisom dodacieho listu kupujúci súčasne potvrdzuje, že prevzatý tovar je kompletný a bez mechanického poškodenia.

V prípade, že kupujúci zvolil ako spôsob dodania tovaru vyzdvihnutie na výdajnom mieste Zásielkovňa.sk, prípadne PPL partner, zašle predávajúci kupujúcemu informácie o expedícii tovaru. O termíne vyzdvihnutia zásielky bude kupujúci informovaný partnerom, poskytujúcim službu výdajných miest. Kupujúci tovar uhradí buď v hotovosti priamo na výdajnom mieste, alebo prevodom z bankového účtu, prípadne online platobnou kartou.

4.2 DORUČENIE TOVARU NA MIESTO URČENÉ KUPUJÚCIM

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný tovar pri dodaní prevziať.

Tovar je doručovaný prostredníctvom externých prepravných spoločností, či vodičom spoločnosti PAPERMAX, sro. Tovar, ktorý je skladom, expedujeme najneskôr do dvoch nasledujúcich pracovných dní od prevzatia objednávky. Pokiaľ tovar nie je skladom, závisí termín dodania na konkrétnych podmienkach a dodacích lehotách výrobcov/ distribútorov. O dodacom termíne je v tomto prípade kupujúci informovaný.

Tovar odosielame na územie Českej a Slovenskej Republiky prostredníctvom dopravných spoločností PPL a Česká Pošta. Ceny dopravy účtované podľa platného sadzobníka, viď. sekcia „O nákupe“/ „Doprava a platba“.

Za vykonanú prepravu sa rozumie preprava v okamihu zloženia zásielky na chodníku pred vchodom do domu na mieste určenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a súčasne o tejto skutočnosti urobiť zápis o poškodení do prepravného listu či spísať s prepravcom reklamačný protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom predávajúcemu. V prípade stretnutia porušenia obalu nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Ak ide o poškodenú zásielku, dôrazne odporúčame vykonať fotodokumentáciu poškodeného obalu/ balíka.

Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad. Pri prevzatí zásielky si kupujúci skontroluje počet balení a tento počet zapíše do dodacieho listu, ktorý podpisuje prepravcovi. Bude potom možné reklamovať prípadné nedodanie niektorej z častí dodávky.

V prípade, že zásielka obsahuje sklo a krehké predmety, je nevyhnutné toto rozbaliť a skontrolovať.

V prípade zistenia výrobnej vady po rozbalení zásielky, ktorej obal bol neporušený, kupujúci bezodkladne kontaktuje reklamačného pracovníka internetového obchodu. Takáto reklamácia bude prijatá a vybavená v zákonnej lehote (+ čas na dopravu náhradného tovaru).

5. PRÁVA A POVINNOSTI Z CHYBNÉHO PLNENIA

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 1925; § 2099 2117 a § 2161 2174 Občianskeho zákonníka). Na všetok tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak). Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia. Ako záručný list slúži faktúra.

 

Akosť pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej
 • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, sa za to, že vec bola chybná pri prevzatí.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti bez vád, ak sa vada týka iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

 

Zákonné práva z chýb

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

 • odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci
 • bezplatné odstránenie vady opravou
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny
 • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú vadu alebo štvrtá pre odlišné vady) alebo tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy .

Vyššie spomínaná zodpovednosť za vady sa neuplatní pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Predávajúci taktiež nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku nedodržania návodu na použitie.

 

Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí kupujúci písomne, uvedie svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Kupujúci čistý a kompletný tovar určený na prepravu zabalí, popr. zaistí jeho zabalenie do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (fotodokumentácia, označenie reklamovaných dielov podľa montážneho návodu a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšom možnom čase. Lehota je od tohto dátumu pozastavená do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Reklamáciu je možné uplatňovať písomne na info@papermax.cz, alebo je možné využiť reklamačný formulár (viď. „O nákupe“/ „Reklamácia“). O prijatí reklamácie bude spotrebiteľ informovaný telefonicky, alebo e-mailom.

 

Reklamácia musí obsahovať:
 • číslo objednávky alebo číslo faktúry
 • názov reklamovaného tovaru
 • popis vady/ označenie reklamovanej súčasti
 • adresu pre zaslanie vybavenej reklamácie a kontakt (telefón, e-mail)

Pokiaľ je reklamácia oprávnená, kupujúci nárok na úhradu kúpnej čiastky vr. účelne vynaložených nákladov.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rokujeme v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov a informácií. Vami poskytnuté informácie budú použité na vybavenie Vašej objednávky. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú. Predávajúci si vyhradzuje právo využiť získané osobné údaje na ďalšiu ponuku tovaru a služieb kupujúcemu. Kupujúci právo písomne vyjadriť nesúhlas s evidenciou svojich osobných údajov. V takom prípade predávajúci tieto údaje odstráni zo svojej databázy v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez udania dôvodu. Na už uzavretú kúpnu zmluvu sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase jej uzavretia. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a je prístupná cez účet kupujúceho alebo na vyžiadanie. Kúpna zmluva a obchodné podmienky vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Kontaktné údaje prevádzkovateľa e-shopu: adresa pre doručovanie PAPERMAX, sro, Šeříková 315, Lyžbice, 739 61 Třinec IČO: 044296966, adresa elektronickej pošty info@papermax.cz, telefon 778 050 214.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

 

VYMEDZENIE POJMOV

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ.

Podnikateľ (predávajúci) - je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Na účely ochrany spotrebiteľa a na účely § 1963 Občianskeho zákonníka, sa za podnikateľa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

 

 

Tieto obchodné podmienky platné od 1.5.2016